про кафедру
наукова діяльність
студентам
абітурієнтам
новини та події

Наукова діяльність   /  Основні наукові напрями  

 

Співробітниками кафедри здійснюються наукові дослідження за наступними основними напрямами:

"Високоефективне тепло-хладопостачання будівель на основі енергії низькотемпературних джерел та теплонасосних технологій" (д.т.н., професор Петраш В.Д.),

"Підвищення ефективності роботи теплогенеруючих установок (д.т.н., проф. Арсірій В.А.),

Енергозбереження в системах вентиляції та кондиціювання повітря (к.т.н., доц. Ісаєв В.Ф)

ПЕТРАШ ВІТАЛІЙ ДЕМ'ЯНОВИЧ, д.т.н., професор

Статті за період 2014-2019 роки

Оценка эффективности термотрансформаторных циклов в теплонасосных системах теплоснабжения. Вісник ОДАБА №54, Одеса 2014р. - с.

Условия высокоэффективной трансформации солнечного излучения в системе теплоснабжения на основе интегрируемой энергии характерных низкотемпературных источников. Вестник ОГАСА №56, Одеса 2015р. – С. 181-192.

Влияние соотношения расходов воды технологического и коммунально-бытового назначения на эффективность термотрансформаторного охлаждения низкотемпературных газов Вісник ДоНАБА Вип. 2014-5(109), Макіївка 2014. - с. 78-85

Теплонасосная составляющая энергетического потока в системе теплоснабжения на основе охлаждения отработанных газов Ж. Энергоэффективность в строительстве и архитектуре, №7, 2015г

Ефективність використання сонячного випромінювання в системі теплопостачання на основі трансформації інтегрованої енергії характерних низькотемпературних джерел Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Науково- технічний збірник КНУБА, Випуск 18 Київ. 2015, 38-44 с.

Энергетическая эффективность способов смешения потоков при зависимом подключении систем отопления к центральной тепловой сети Науковий вісник будівництва. ХНУБА, Випуск №2(80), Харків 2015, 225-229 с.

Интегрированный учет коэффициентов преобразования и замещения мощности абонентского теплопотребления в разработке парокомпрессионных систем теплоснабжения Научно-практический журнал. Весник Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого Випуск 4 (63)' Гомель 2016 76-79 с.

Условия эффективной работы теплонасосной системы теплоснабжения на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, КНУБА, Київ – 2016 р.

Экономия топлива при теплоснабжении зданий закрытых плавательных бассейнов в условиях совместной работы теплонасосной установки и традиционного теплогенератора ж. Экология и энергосбережение, № 2, Институт газа, 2016г. с. 32-36

Экономия топлива в парокомпрессионной системе теплохладоснабжения зданий на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха Вестник ОГАСА №65, Одесса 2016р. – с. 160-164

Экологическая эффективность утилизации термотрансформированной энергии отработанных газов вращающихся печей Енергоефективність в будівництві та архітектурі, №9, КНУБА, 2017

Опытно-экспериментальное исследование эффективности трансформации утилизируемой теплоты отработанных газов вращающихся печей Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» №41(1263), 2017, С. 28-33

Зависимость энергетической эффективности работы теплонасосной системы теплоснабжения от параметров абонентких систем Вестник ГГТУ им. Сухого, №41 (71), 2017, С. 97-102

Влияние предварительного охлаждения отработанных газов на энергетическую эффективность термотрансформаторной системы теплоснабжения Вестник ОГАСА, Вып. №68, 2017, С. 159-165

Тепловой поток конденсатора усовершенствованной системы утилизации теплоты отработанных газов Науково-технічний збірник. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, Київ, КНУБА, 2018, вип. 26

Телповой поток испарителя термотрансформаторного контура в усовершенствованной системе утилизации теплоты отработанных газов Вестник ОГАСА, Вып. №73, 2018, С. 157-163

Книги за період 2006-2019 роки

Монографія – «Теплоснабжение на основе утилизации энергии регулируемого охлаждения вращающихся печей» - Одесса – 2006 г. типография «ВМВ», С. 288

Моногрфія – «Термодинаміка у задачах і розв'язаннях» - Одесса – 2007г. типография «ВМВ», С. 207

Монографія – «Теплонасосные системы теплоснабжения» - Одесса – 2014г. типография «ВМВ», С. 556

Патенти за період 2014-2019 роки

Колектор відбору теплоті грунту для теплонасосніх систем теплопостачання. Патент на винахід України, №39279, від 25.02.2009р. Бюл.4 від 25.02.2009р.

Система стабілізуючого охолодження печі на основі термотрансформації теплоти, яка утилізується. Патент на винахід України, №88327, від 12.10.09 Бюл.19, від 121.10.2009р.

Система гарячого водопостачання й вентиляції на основі термотрансформаторного циклу. Патент на винахід України, №90926, від 10.06.2010р. Бюл.11 від 10.06.2010р.

Система гарячого водопостачання та вентиляції на основі термотрансформації енергії холодної води та теплого повітря. Патент на корисну модель України, №56387 Бюл.1, від 10.01.2011р.

Система теплопостачання на основі термотрансформації енергії стабілізуючого охолодження печі та низькопотенціальних джерел. Патент на корисну модель України, №61472 Бюл.14, 2011р.

Система водяного опалення Петраша В.Д. з проміжним розміщенням теплогенератором. Патент на винахід України. №97991 від 10.04.2012. Бюл.№7, від 10.04.2012

Тепломассообмінний апарат длявідборутеплотиз низькотемпературных газів Патент на корисну модель України №73654 від 10.10.12 2012. Бюл.№19 від 10.10.12

Термотрансформаторна система відборутеплоти з відпрацьованих газів для промисловоготеплопостачання Патент на винахід України. №100923 від 11.02.2013. Бюл.№3, від 10.02.2013

Система теплопостачання на основі термотрансформованої енергії охолодження печі та переохолодження теплоносія низько потенціальних джерел Патент на винахід України. №101512 від 07.02.2011. Бюл.№7, від 10.04.2013

Система теплохолодопостачання на основі геліогрунтової енергії та утилізованої теплоти витяжного вентиляційного повітря і стічних вод Пат. 108184 Україна, МПК F24D 17/02 (2006.01) а201404674; заявл. 30.04.2014. опубл. 11.02.2015, Бюл. №6/2015 – 5

Система теплохолодопостачання на базі інтегрованої енергії холодної води та повітряних потоків з пневмогідравлічною стабілізацією термотрансформаторних процесів. Пат. 109848 Україна, МПК F24D 17/02 (2006.01) а201407374; заявл. 01.07.2014. опубл. 12.10.2015, Бюл. №19/2015 - 4

ПОЛУНІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, к.т.н., старший викладач

Дисертація за спеціальністю 05.14.06 - «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» на тему «Енергоефективне теплопостачання на основі контактно-рекуперативної термотрансформації енергії відпрацьованих газів обертових печей».

Патенти за період 2012-2019 роки

«Термотрансформаторна система відбору теплоти з відпрацьованих газів для промислового теплопостачання» – Патент України на винахід. №100923 від 11.02.2013. Бюл.№3, від 10.02.2013;

«Тепломасообмінний апарат для відбору теплоти з низькотемпературних газів» – Патент України на корисну модель №73654 від 10.12 2012. Бюл.№19 від 10.10.12.